Trendbibelen

Forskningsresultater - tidshorisont og signalkraft

Både de kortsiktige og mellomlange trendsignalene har vist god prediksjonskraft. De langsiktige trendene gir svakere prediksjonskraft, og man bør derfor legge vekt på trendene i Investtechs kortsiktige og mellomlange grafer når man gjør en samleanalyse av en aksje.

Forskningsresultater - tidshorisont og signalkraft

Gir kortsiktige analyser de beste signalene på kort sikt og langsiktige analyser de beste signalene på lang sikt? Vi ser her på statistisk avkastning på kort sikt (22 dager), mellomlang sikt (66 dager) og lang sikt (250 dager) som har fulgt trendsignaler i de kortsiktige, mellomlang og langsiktige chartene.

Figur 1: Kortsiktige signaler, kursutvikling neste år. Gjennomsnittlig kursutvikling for aksjer med stigende og fallende trender i Investtechs kortsiktige tekniske grafer.
 

Figur 2: Mellomlange signaler, kursutvikling neste år. Gjennomsnittlig kursutvikling for aksjer med stigende og fallende trender i Investtechs mellomlange tekniske grafer.
 

Figur 3: Langsiktige signaler, kursutvikling neste år. Gjennomsnittlig kursutvikling for aksjer med stigende og fallende trender i Investtechs langsiktige tekniske grafer.
 

Signalkraft over tid. Aksjer i stigende trender.
Relative tall, gjennomsnitt for Norden 22 dager - en måned 66 dager - et kvartal 250 dager - et år
Kort sikt 0,8 %p 1,9 %p 3,0 %p
Mellomlang sikt 0,8 %p 1,8 %p 3,3 %p
Lang sikt 0,4 %p 0,8 %p 0,5 %p

Signalkraft over tid. Aksjer i fallende trender.
Relative tall, gjennomsnitt for Norden 22 dager - en måned 66 dager - et kvartal 250 dager - et år
Kort sikt -0,9 %p -2,2 %p -6,9 %p
Mellomlang sikt -1,2 %p -2,8 %p -8,8 %p
Lang sikt -0,5 %p -1,2 %p -3,5 %p

%p: prosentpoeng

Fra grafene og tabellene over ser vi at både de kortsiktige og mellomlange trendsignalene har vist god prediksjonskraft. Dette gjelder spesielt på kort og mellomlang sikt, men i mindre grad også på lang sikt. Aksjer i stigende trend på Investtechs kortsiktige og mellomlange grafer har gitt en meravkastning på 0,8 prosentpoeng den kommende måneden og 1,8 til 1,9 prosentpoeng de kommende tre månedene, og 3,0 til 3,3 prosentpoeng det kommende året. Aksjer i fallende trend på Investtechs kortsiktige og mellomlange grafer har gitt en mindreavkastning på 0,9 til 1,2 prosentpoeng den kommende måneden, 2,2 til 2,8 prosentpoeng de kommende tre månedene, og 6,9 til 8,8 prosentpoeng det kommende året.

Det er altså slik at signaler i de kortsiktige og mellomlange analysene gir bedre prediksjon på lang sikt, ett år fram i tid, enn hva signalene i de langsiktige grafene gjør. Aksjer i langsiktige stigende trender ga en meravkastning på marginale 0,5 prosentpoeng mot referanseindeksen på ett års sikt, mens aksjer i langsiktig fallende trender ga en mindreavkastning på 3,5 prosentpoeng. Det er naturlig at langsiktige signaler gir svakere prediksjonskraft på kort sikt, men at de gir klart svakere på lang sikt var overraskende.

Dette indikerer at kortsiktige og mellomlange trender, som i Investtechs grafer gjerne går over 20 til 300 dager, er tette og har lave regresjonsavvik, gir de beste prediksjonene. De langsiktige trendene, som gjerne går over mellom 500 og 1000 dager, gir svakere prediksjonskraft.

Når man gjør en samleanalyse av en aksje, med tanke på en investering med tidshorisont en måned til ett år, indikeres dermed at man bør legge vekt på trendene i Investtechs kortsiktige og mellomlange grafer, og at man bør se bort fra trenden i de langsiktige grafene.

Trendbibelen er skrevet av Investtechs forskningssjef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bak Trendbibelen består av seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand, samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbeidet med forskning innen adferdsbasert finans og teknisk og kvantitativ aksjeanalyse siden 1997. Selskapet har utviklet et analysesystem som blant annet identifiserer trender, støtte og motstand, formasjoner og volummønstre i aksjekurser, og gir kjøps- og salgsanbefalinger basert på dette. Investtech gjør utstrakt bruk av avanserte matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserte abonnementstjenester.

Mer om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK