Trendbibelen

Forskningsresultater - likviditet og signalkraft

Stigende trender gir sterke kjøpssignaler for både store og middels store børsnoterte selskaper. De aller sterkeste signalene har kommet fra små og mellomstore selskaper. Salgssignaler fra trend gir sterke indikasjoner på kommende mindreavkastning for både store og små selskaper.

Forskningsresultater - likviditet og signalkraft

Store selskaper, som gjerne har høy omsetning på børsen, får generelt mer oppmerksomhet fra analytikere, investorer og media enn mindre selskaper. Dette kan bety at informasjon rundt de store selskapene kommer raskere ut til de som handler aksjene, enn i de små. Et viktig element i teknisk analyse, og trendanalyse spesielt, er hvordan menneskelig psykologi og handlemåte påvirkes av nyhetsflommen i markedet. Man kan dermed tenke seg at trendsignaler vil ha forskjellig signalkraft på store og små selskaper.

Vi delte selskapene inn i to ganske like store grupper; de med gjennomsnittlig dagsomsetning under og over fem millioner kroner. For Finland brukte vi 0,5 millioner euro som grense. Vi så på aksjer som lå i stigende og fallende trend på Investtechs mellomlange grafer. Resultatene vises under, med småselskapene til venstre og storselskapene til høyre.

Figur 1: Avkastning for aksjer i stigende og fallende trender. Aksjer med gjennomsnittlig dagsomsetning under fem millioner kroner til venstre og over fem millioner kroner til høyre.
 

Aksjer i stigende trender på mellomlang sikt
Relativ avkastning etter 66 dager Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Småselskaper 3,1 %p 2,6 %p 2,7 %p 1,1 %p 2,7 %p
Storselskaper 1,5 %p 0,4 %p 2,0 %p -1,1 %p 0,9 %p

Aksjer i fallende trender på mellomlang sikt
Relativ avkastning etter 66 dager Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Småselskaper -2,5 %p -2,5 %p -6,3 %p -3,1 %p -3,0 %p
Storselskaper -4,7 %p -1,1 %p -2,2 %p -0,4 %p -2,5 %p

%p: prosentpoeng

For småselskapene ser vi at aksjer med kjøpssignal fra stigende trend på Investtechs mellomlange grafer ga en meravkastning på 2,7 prosentpoeng mot referanseindeksen på 66 dagers sikt. Storselskapene ga en tilsvarende meravkastning på 0,9 prosentpoeng. Vi finner lignende resultater for trendbrudd opp og ned, og for kortsiktige og langsiktige signaler.

For kjøpssignaler fra trender indikeres dermed at de har en sterkere signalkraft for små selskaper enn for store. Sagt med andre ord: Kjøpssignal fra trend er mer pålitelig om aksjen har en omsetning under fem millioner kroner per dag, enn om den har en omsetning over. Kjøpssignal fra trend gir imidlertid indikasjon om kommende meravkastning også for store aksjer.

Salgssignalene viser en mer konsistent prediksjonskraft for lav- og høylikvide aksjer. Småselskaper med salgssignal fra fallende trend ga en mindreavkastning på 3,0 prosentpoeng de kommende tre månedene. Storselskapene ga en tilsvarende mindreavkastning på 2,5 prosentpoeng.

Salgssignaler synes dermed å ha god signalkraft både for små- og storselskaper. Det er noen forskjeller over landene, med best prediksjonskraft for storselskapene i Norge og småselskapene i de andre landene.

 

Trendbibelen er skrevet av Investtechs forskningssjef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bak Trendbibelen består av seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand, samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbeidet med forskning innen adferdsbasert finans og teknisk og kvantitativ aksjeanalyse siden 1997. Selskapet har utviklet et analysesystem som blant annet identifiserer trender, støtte og motstand, formasjoner og volummønstre i aksjekurser, og gir kjøps- og salgsanbefalinger basert på dette. Investtech gjør utstrakt bruk av avanserte matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserte abonnementstjenester.

Mer om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK